If you’re thinking without writing, you only think you’re thinking.
(Leslie B. Lamport)

Remove MySQL Completely from Linux System

  1. yum remove mysql mysql-server

  2. mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql_old_backup

  3. yum install mysql mysql-server